Behandelingen – Lisinka Mondhygiëne – Mijdrecht

Behandelingen

Behandelingen

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden ?

Wat doet de mondhygiënist ?

De mondhygiënist voert preventieve (voorkomen van gaatjes en tandvleesontstekingen) en curatieve (behandelen van tandvleesaandoeningen) taken uit zoals:

Aan de hand van het mondonderzoek en de parostatus maakt de mondhygiënist samen met de patiënt een behandelplan. Zo wordt precies duidelijk wat de mondhygiënist voor u kan doen, hoeveel tijd het kost en wat de kosten zullen zijn.

De eerste afspraak

Bij de eerste afpsraak wordt gevraagd naar uw algemene gezondheid, medicijngebruik en mondgezondheid. Uw wensen en eventuele klachten worden besproken. Uw mondgezondheid wordt bekeken en beoordeeld en indien nodig wordt aanvullende informatie bij de tandarts gevraagd.

Op basis van deze gegevens wordt een diagnose gesteld en samen met u een behandeplan gemaakt. In dit behandelplan wordt vastgesteld wat de beste behandeling is voor uw situatie. Dat betekent dat samen bekeken wordt op welke wijze en op welke manier het gewenste resultaat kan worden bereikt. Ook worden de te verwachten kosten met u doorgenomen. Afhankelijk van uw mondgezondheid zijn één of meerdere afspraken nodig.

Wilt u de volgende dingen meenemen naar de eerste afspraak:

– uw identiteitsbewijs
– een ingevulde medische vragenlijst
– eventueel de verwijsbrief van uw tandarts

De behandeling

Gezondheidsvragenlijst:

Tijdens uw eerste bezoek wordt een gezondheidsvragenlijst afgenomen.

Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw mondhygiënische behandeling of aanleiding geven tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Intake consult:

– inschrijven,
– afnemen/bespreken gezondheidsvragenlijst,
– vaststellen algemene conditie van het tandvlees d.m.v. DPSI score,
– uitleg DPSI score,
– behandelplan voorstel en begroting.

Uw tandvlees krijgt een cijfer (DPSI)

Uw tandvlees wordt gecontroleerd. Er is globaal onderzocht hoe stevig het tandvlees om de tanden en kiezen sluit. De meting is vastgelegd in een cijfer. Uw gebit is opgedeeld in zes gebieden.

0 Het tandvlees is gezond. Er is niets aan de hand.
1 Het tandvlees is ontstoken door tandplak, waardoor het bloedt.
Dit heet gingivitis.
2 Naast ontsteking van het tandvlees is ook tandsteen aangetroffen.
3- Het ontstoken tandvlees laat een beetje los van de tanden en kiezen. Dit heet parodontitis.
3+ Het ontstoken tandvlees laat los van de tanden en kiezen en is teruggetrokken; de wortel ligt gedeeltelijk bloot.
4 Een verdere verslechtering van de situatie als omschreven bij cijfer 3.

Afhankelijk van de DPSI score en in overleg met u, bepalen we het behandelplan. Bij een DPSI score van 0, 1 of 2 zal de behandeling bestaan uit:

VIP behandeling (Verzorging, Informatie en Preventie)
Bij een DPSI score van 3-, 3 + of 4 Parodontitis behandeling

Preventieve voorlichting en/of instructie

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte.

Consult voor evaluatie van preventie

Het (weer) kleuren van de plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore het bijsturen van de patient in eerdere instructies.

Gebitsreiniging

Het uitgebreid verwijderen van plaque, tandsteen en/of het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.

Bij een DPSI score van 3-, 3 + of 4 Parodontitis behandeling

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus / parodontiumstatus.
Het maken en vastleggen van de status van het tandvlees, een parodontiumstatus. Dit houdt in het meten van de ruimte tussen het tandoppervlak en het tandvlees (pockets), de mate waarin het tandvlees is teruggetrokken (recessies) de mate van toegankelijke wortelsplitsingen (furcaties) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen.  Het beoordelen van (extern) gemaakte röntgenfoto’s.

Opstellen en bespreken zorgplan / vervolgafspraken / initiële behandeling:

Wanneer de situatie in uw mond zodanig is dat 1 afspraak niet voldoende is om u te begeleiden naar een gezonde mond worden er vervolg afspraken gemaakt. De volgende afspraak bestaat dan uit evalueren en eventueel bijsturen van uw mondverzorging en volledige gebitsreiniging.

Grondig reinigen worteloppervlak per element. Het kleuren van tanden of kiezen, het maken van een plaque score, het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees, het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen, het geven van instructie en voorlichting over mondhygiëne aan de patiënt.

Tussentijdse evaluatie, optioneel na 6 weken. Een tussentijdse evaluatie die ongeveer 6 weken na het grondig reinigen van het worteloppervlak plaats vindt, waarbij het resultaat van deze reiniging wordt beoordeeld en waarbij de patiënt hernieuwde instructie krijgt dan wel daarin bijgestuurd wordt.

Herbeoordelingsafspraak:

Wanneer uw hele gebit professioneel gereinigd is en uw mondhygiëne optimaal is, wordt er een zogenaamde herbeoordelingsafspraak gemaakt na 3 maanden.
Uw mondgezondheid wordt dan opnieuw vastgelegd, in een zogenoemde parodontiumstatus. Uw mondhygiëne wordt gecontroleerd en zonodig bijgesteld en wanneer nodig wordt u gebit professioneel gereinigd.

Herbeoordeling met pocketstatus / parodontiumstatus , na initiële tandvleesbehandeling
Het evalueren van de behandeling, het (her) beoordelen en vastleggen van de situatie (parodontiumstatus) en het bespreken van het resultaat van de uitgevoerde tandvleesbehandeling met de patiënt.

Nazorgbehandelingen:

Afhankelijk van het resultaat bij de herbeoordeling stellen wij in overleg met u een nazorgschema op. De interval tussen deze nazorgbehandelingen is afhankelijk van uw mondsituatie en uw wensen en kan variëren van elke 3, 4 of 6 maanden tot maximaal 1 x per jaar.

Nazorg kort, standaard of uitgebreid

Elke 3-6 maanden recall behandeling om het resultaat te behouden of te verbeteren.

Bleken

Met ingang van 1 november 2012 mogen wij jammer genoeg als gevolg van de nieuwe Europese Cosmeticawet geen afspraken meer maken voor het bleken van uw tanden.
Op 1 november 2012 is de nieuwe Cosmeticawet in werking getreden.
In deze wet is de Europese richtlijn met betrekking tot bleken van tanden (2011/84/EU) door het ministerie van VWS opgenomen.
In deze richtlijn is geregeld dat uitsluitend in tandartspraktijken de tanden gebleekt mogen worden, dit kan dus niet meer bij de vrij gevestigde mondhygiënist.

Niet tevreden

Wij waarderen het als u mij meldt wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of een rekening die afwijkt van wat met u is afgesproken. Op die manier kunnen wij u en anderen beter van dienst zijn.

Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen de patiënt zorg te bieden die hij/zij nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kunt u als patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.